Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Komisji Edukacji w Grudziądzu

I. Postanowienia ogólne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników
  kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły, księgową i intendenta szkoły w
  porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 3. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów /tzw. wsad do
  kotła/ dla ucznia, dla pracowników o dodatkowy koszt utrzymania stołówki.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 – 11:45 oraz 12:30 – 12:45 według „Harmonogramu
  wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej.
 5. Aktualny dekadowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie
  internetowej szkoły

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: -uczniowie wnoszący opłaty
 2. indywidualne na podstawie „Deklaracji korzystania ucznia z obiadów w roku szkolnym …” złożonego
 3. przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w świetlicy a szkoły, -uczniowie, których dożywianie
 4. finansuje GOPS , MOPR lub PCK na podstawie wydanych decyzji, – wniosków – nauczyciele szkoły
 5. wnoszący opłaty indywidualne.
 6. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”.
 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

III. Niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 10.00 u intendentki szkoły pod numerem telefonu 56 46 274 08 Uwaga!!! Pierwsze dwa dni nieobecności nie podlegają odliczeniu!!! Uzasadnienie: zmiany są spowodowane koniecznością wcześniejszego planowania jadłospisu i zamawiania konkretnej ilości składników do sporządzania posiłków. ( w razie nieobecności dziecka w szkole rodzic lub opiekun może odebrać obiad w kuchni – ten fakt również należy zgłosić – należy mieć czyste pojemniki na posiłki).
 2. Posiłki, które nie zostały spożyte przez dzieci z powodu ich nieobecności w szkole i nie zostały odebrane przez ich rodziców/opiekunów w danym dniu są wydawane dzieciom w formie tzw. „dokładek”.
 3. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wyznaczanym terminie.
 4. W przypadku spełnienia warunków suma uiszczonych opłat za niewykorzystane posiłki pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu. (wszelkie zwroty pieniężne będą możliwe tylko wtedy, jeżeli posiłki nie będą spożywane w kolejnym miesiącu)

IV. Wnoszenie opłat za posiłki

V. Zasady zachowania w stołówce

VI. Postanowienia końcowe

Trending