Prawa i obowiązki uczniów

Uczeń ma prawo do:

 1. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
  • Dzienny rozkład zajęć jest opracowany w sposób racjonalny i dostosowany do możliwości ucznia.
  • W przypadku zmianowego systemu pracy zapewnia się klasom równomierne rozplanowanie godzin rozpoczęcia zajęć w ciągu tygodnia.
  • Nie zadaje się prac domowych w przypadku, gdy zajęcia dnia poprzedniego kończą się w godzinach popołudniowych, a następnego zaczynają się w rannych (z przedmiotów powtarzających się w tych dniach).
  • Sprawdziany obejmujące więcej niż trzy ostatnie tematy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
  • Wiedza z 3 ostatnich tematów może być egzekwowana od uczniów w sposób pisemny lub ustny bez zapowiedzi.
  • W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 zapowiedziane sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej niż jeden, oprócz sprawdzianów z 3 ostatnich tematów.
  • Sprawdziany muszą być ocenione w ciągu 14 dni, ocenione prace uczniowie mają prawo otrzymać do wglądu, po czym nauczyciel przechowuje je w swojej dokumentacji do końca bieżącego roku szkolnego.
  • Systematycznej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny.
  • Uczeń z „szczęśliwym numerkiem” ma prawo być w danym dniu zwolniony z odpowiedzi.
  • Pozostałe sprawy reguluje regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 3. Stałej pomocy wychowawczej.
 4. Zapewnienia warunków bez przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności.
 5. Podmiotowego i życzliwego traktowania.
 6. Odwołania od stopnia z przedmiotu (wg regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania).
 7. Pomocy w nauce poprzez zajęcia reedukacyjne, zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńską, pomoc w świetlicy szkolnej i pracę indywidualną na lekcji z nauczycielem przedmiotu.
 8. Pracy indywidualnej pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu w celu rozwijania zdolności i zainteresowań; udziału w różnego rodzaju konkursach.
 9. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego.
 10. Rozwijania zamiłowań i zdolności w istniejących na terenie szkoły kołach przedmiotowych i zainteresowań.
 11. Uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego, zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.
 12. Zgłaszania uwag i skarg w kolejności do:
  • Wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego,
  • Dyrekcji szkoły,
  • Rady Rodziców.
 13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 2. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 3. Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia w zespole.
 4. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Dbać o ład, porządek i higienę, szanować mienie szkolne (odpowiedzialność materialną za zdewastowany sprzęt ponoszą rodzice).
 6. Swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować szkołę.
 7. Nie opuszczać terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych; podczas nieobecności nauczyciela nie wolno przebywać w izbie lekcyjnej - w czasie przerw międzylekcyjnych opuścić salę lekcyjną.
 8. Dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny.
 9. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.